اسانس ها

اسانس ها


اسانسهای طبیعی مخلوط پیچیده ای از مواد فرارو معطرهستند که توسط موجودات زنده و بیشتر، گیاهان بیوسنتز می شوند. اسانسهای طبیعی عمدتاً بوسیله تقطیر با آب، بخار آب و یا فشردن در مورد مرکبات استخراج می شوند.اسانس ها, اسانس ها, اسانس ها

بیشترین جستجوها : اسانس ها اسانس اسانس های گیاهی

شبکه های اجتماعی :